Ana Sayfa / Dernek Tüzüğü

Dernek Tüzüğü

UYKU DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ

MADDE 1: Derneğin adı “Uyku Derneği”, kısa adı “UYKUDER”dir.

MADDE 2: Derneğin merkezi “Ankara” dadır, şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI, ÇALIŞMA KONULARI ve FAALİYET ALANLARI 

Derneğin Amacı 

MADDE 3: Uyku Derneği; uyku ve bozuklukları alanında faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen, siyasetle uğraşmayan, ulusal, mesleki ve bilimsel bir uzmanlık derneğidir.

Derneğin amacı; eğitim ve araştırma etkinliklerini gerçekleştirmek, hasta bakım standartları ve ulusal politikalar oluşturarak  uyku bozukluklarında en etkin korunmayı ve tedaviyi sağlamak ve ulusal uyku sağlığını geliştirmektir. Dernek bu amaçla üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirir, üyelerinin haklarını korur ve tüm etkinliklerinde en yüksek etik standartları dikkate alır.

MADDE 4: Derneğin Çalışma Konuları ve Biçimleri

A. Eğitim 

1. Uyku sağlığı ve bozuklukları eğitiminin düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için çaba göstermek, bu amaçla etkinlikler düzenlemek ve yeterlilik kurulu oluşturmak,

2. Uyku ve bozukluklarının tüm alanlarında en yüksek mesleki ve bilimsel standartları geliştirmek ve sürdürmek,

3. Uyku ve bozukluklarının tüm alanlarında mezuniyet öncesi eğitimin ve mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimi ile sürekli mesleki gelişimin  iyileştirilmesini ve geliştirilmesini teşvik etmek ve desteklemek,

4. Uyku sağlığı ve bozuklukları ile ilgili bilimsel bilgileri  toplamak, yorumlamak ve yaymak. Bu amaçla düzenli bilimsel toplantılar (kongre, kurs, seminer, sempozyum, panel vb) düzenlemek ve hakemli bilimsel yayınlar (dergi, kitap, vb) yapmak,

5. Uyku bozukluklarının nedenleri, tanı, tedavi ve önlenmesi konusunda sağlık çalışanlarının, yöneticilerin, kamuoyunun ve hastaların eğitimi ve bilinçlendirilmeleri konusunda her türlü çabayı göstermek, yayınlar yapmak,

6. Uyku ve bozuklukları alanında diğer kuruluşlara bilgi ve uzmanlık desteği sağlamak,

7. Uyku ve bozuklukları alanında insan gücü planlaması ve politikaları oluşturmak,

8. Uyku alanında çalışan merkezleri ve laboratuarları denetleyerek uluslararası standartlara uygun hale gelmelerini sağlamak ve standartlara uyanları akreditasyon kurulunun önerisi ile belgelendirmek.

9. Uyku tıbbının ayrı bir uzmanlık alanı olarak gelişimi için çalışmak

B. Araştırma 

1. Uyku bozukluklarının korunma, tanı ve tedavisinde, yüksek kalitede klinik, epidemiyolojik ve diğer bilimsel çalışmaları teşvik etmek, yönlendirmek ve desteklemek,

2. Uyku sağlığı ve bozuklukları ile ilgili temel ulusal verileri sağlamak ve üretilen çalışmaların sonuçlarını yayınlamak,

3. Uyku ve bozuklukları alanındaki araştırmalara destek amacıyla kaynak sağlayabilecek kuruluşları teşvik etmek, onlarla işbirliği yapmak, ortak çalışmaları koordine etmek ve yönetmek,

4. Üyeleri arasında bilimsel bilgi alışverişini ve üretimini sağlamak amacıyla çalışma grupları, komiteler ve görev grupları oluşturmak,

5. Uyku ve bozuklukları alanında çalışan araştırmacılara destek, ödül ve burs sağlamak

C. Hasta Bakımı 

1. Uyku ve bozukluklarının tüm alanlarında en yüksek düzeyde klinik bakım (tanı, tedavi ve korunma) hizmetinin sağlanmasını teşvik etmek, desteklemek ve bu amaçla  araştırma ve çalışmalar yapmak ve standartlar oluşturmak,

2. Uyku ve bozukluklarının doğru tanısı, tedavisi ve önlenmesi için rehberler oluşturmak ve yaymak, bu rehberlerin uygulanması için gerekli etkinliklerde bulunmak,

3. Uyku ve bozuklukları alanında her düzeyde verilen sağlık hizmetlerinin alt yapısı, niteliği, maliyeti ve sağlık politikaları konusunda  araştırma, izlem ve değerlendirmeler yapmak, öneriler geliştirmek,

4. Hasta bakım hizmetlerinde etik standartların uygulanmasını teşvik etmek ve geliştirmek

D. Halk Sağlığı 

1. Uyku sağlığını korumak ve geliştirmek, uyku bozukluklarının toplumsal yükünü azaltmak amacıyla araştırma ve çalışmalar yapmak, ulusal politikalar oluşturmak,

2. Uyku sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla hükümet, hükümet dışı kuruluşlar, sağlık çalışanları ve kamuoyu düzeyinde girişimlerde bulunmak,

3. Uyku bozuklukları konusunda kamuoyu ve hastaları bilgilendirerek ulusal uyku sağlığının korunması ve geliştirilmesini sağlamak,

4. Üyeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla kültürel ve sosyal etkinliklerde (geziler düzenlemek, sandık ve kamplar kurmak, kooperatif veya diğer kuruluşlarla üyeleri için sözleşmeler yapmak, lokal açmak vb.) bulunmak,

5. Konu ve amaçlarına ulaşabilmek için gayrimenkul almak, gereğinde satmak, devir ve hibe etmek, sağlık kuruluşları açmak, işletme, şirket ve vakıflar kurmak,

Derneğin Faaliyet Alanı 

MADDE 5 : Dernek, sağlık, sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterir.

ÜYELİKLER 

MADDE 6 : Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Türkiye’de bulunan, uyku ve bozuklukları alanında çalışan ve bu durumunu derneğin iki asıl üyesinin teklifi ile belgeleyen tıp ve diş hekimleri, yönetim kurulunun onayıyla dernek asıl üyesi kabul edilirler. Asıl üyeler genel merkez yönetim, denetim, onur kurullarına ve bilimsel kurullarına seçilebilirler ve bu kurullar için yapılan seçimlerde oy hakkına sahiptirler.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri 

MADDE 7: Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanununda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

MADDE 8: Yedinci maddede belirtilen üyelik özelliklerine sahip kişiler derneğe üye olabilmek için, üyelik formunu doldurarak ve gerekli belgeleri ekleyerek dernek genel merkezine başvururlar. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Üyelikten Çıkma 

MADDE 9: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma 

MADDE 10: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3. Yazılı ikaza rağmen birikmiş üyelik aidatını iki ay içinde ödememek,

4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6. Derneğin vekarını rencide edecek ve amacına aykırı düşecek hareketlerde bulunmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakkı vardır. Genel kurulun verdiği karar kesindir.

Üyelik Hakları 

MADDE 11: Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

DERNEĞİN ORGANLARI 

MADDE 12: Derneğin organları aşağıda belirtilmiştir.

1. Genel Kurul

2. Yönetim Kurulu

3. Denetleme Kurulu

4. Etik Kurul

Genel Kurulun Kuruluş Şekli ve Toplanma Zamanı 

Kuruluş Şekli 

MADDE 13: Genel kurul derneğe kayıtlı bulunan üyelerden oluşur.

Toplanma Zamanı 

MADDE 14: Genel kurul 3 yılda bir Aralık ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü 

MADDE 15: Yönetim kurulu, derneğe kayıtlı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri 

MADDE 16: Genel kurul toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka yerde de yapılır.

Toplantı Yeter Sayısı 

MADDE 17: Genel kurul, derneğe kayıtlı bulunan üyelerinin salt çoğunluğu ile; tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üyelerin 2/3’ünün katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantının Yapılış Usulü 

MADDE 18: Genel kurula katılacak üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmazlar. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlanır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.

Toplantıda Görüşülecek Konular 

MADDE 19: Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Görevleri, Yetkileri, Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 

MADDE 20: Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1. Dernek organlarının seçilmesi

2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, şirket veya işletme kurma konusunda ve hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, Derneğin amacı ile ilgili ulusal, uluslararası kuruluşlara, federasyonlara katılması veya ayrılmasına karar verilmesi,

10. Etik kurul’un teklifi ve yönetim kurulunun kararı ile üyelikten ihraç edilenlerin durumunun karara bağlanması,

11. Derneğin fesih edilmesi,

12. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılacağı belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri 

MADDE 21: Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla; tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır. Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba katılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarısından bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

Yönetim Kurulu

MADDE 22:  Yönetim kurulu derneğin yürütme organıdır. Dokuz asil ve 9 (dokuz) yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir. Asil üyelerin görevden ayrılmaları halinde yedek üyeler göreve çağırılır. Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi arasından genel başkan, genel sekreter ve mali sekreteri seçer. Yönetim kurulu üyeleri ardarda en fazla üç dönem yönetim kurulunda görev yapabilirler.

MADDE 23:  Dernek Genel Başkanı; yönetim kurulu tarafından 3 yıl süre için seçilir. Derneğin tüzel kişiliğini yurtiçi ve yurtdışında temsil eder, yönetim kurulu ve danışma kurulu toplantılarına başkanlık yapar, alınan kararları uygular ve uygulatır, tüm yazışmaları dernek sekreteriyle birlikte imzalar. Dernek çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur. Bu amaçla yönetim kurulu üyelerini ve dernek üyelerini değişik görevler için görevlendirebilir. Tüzel kişilik temsilciliği ve tüm görevlerindeki yetkilerinden bir kısmını yönetim kurulu üyelerinden birine devredebilir. Gerekli durumlarda yönetim kurulunu toplantıya çağırır.

MADDE 24: Dernek Genel Sekreteri; kanunen tutulması gereken defterleri tutmakla ve derneğe ait yazışmaları yapmakla yükümlüdür. Bütün yazışmaları başkan ile birlikte imzalar, derneğin mührünü muhafaza eder. Yönetim kurulu gündemlerini hazırlar ve dağıtır, dernek başkanının verdiği diğer görevleri yürütür.

MADDE 25: Dernek Mali Sekreteri; derneğin gelir-gider defteri, masraf dosyası, bütçe kesin hesap bilanço defteri ve demirbaş defterlerini tutar, yıllık bilanço hesaplarını tanzim eder, demirbaş ve ayniyat işlerini yürütür, harcamaların ve gelirlerin düzenli takip edilmelerini sağlar, dernek harcamalarını genel başkan veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi ile birlikte yapar.

MADDE 26: Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır;

1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2. Genel kurul tarafından alınan kararları uygulamak, Danışma kurulunun önerilerini tartışmak,

3. Derneğin tüzükte belirtilen amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek amacıyla girişimlerde bulunmak, bu amaçla çalışma grupları, görev grupları ve komiteler oluşturmak,

4. Yapılacak mesleki ve bilimsel etkinliklerin yıllık ve daha uzun süreli programlarını yapmak,

5. Sosyal ve bilimsel toplantılar yapmak, kongre, sempozyum ve kurslar düzenlemek,

6. Derneğin gelir ve hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

7. Derneğin amaçları doğrultusunda, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek,

8. Genel kurulun verdiği yetki ile genel merkez işlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekirse gayrimenkul satın almak, kiralamak, ücretli personel tutmak,

9. Fahri ve onursal üyeleri belirlemek,

10. Genel kurulu toplantıya çağırmak,

11. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

12. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

13. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması 

MADDE 27: Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Danışma Kurulu 

MADDE 28: Danışma kurulu; yönetim kurulu, denetim kurulu ve etik kurul asil üyelerinden, dernek eski başkanlarından ve onur kurulu üyelerinden oluşan bir danışma kuruludur. Yönetim kurulu gerekli gördüğü durumlarda görüşlerini almak üzere başka kişi veya kurum temsilcilerini de toplantıya davet edebilir. Danışma kurulu yılda en az iki kez toplanır ve derneğin iç işleyişini, genel politikalarını ve yıllık programını tartışır, Yönetim kuruluna önerilerde bulunur, ancak müdahale edemez.

Denetleme Kurulu 

MADDE 29: Denetleme kurulu; genel kurulca seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Seçimi takip eden ilk hafta içinde toplanarak bir başkan seçer. Denetleme kurulu en az yılda bir defa, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre denetler, yönetim kurulu hesaplarını kontrol ederek hazırladığı raporun bir suretini yönetim kuruluna sunar. Denetleme kurulu yönetim kurulunun her türlü tasarrufunu denetler, ancak müdahale edemez. Genel kuruldan en geç 10 gün önce denetleme raporunu yönetim kuruluna verir ve bu rapor genel kurulda sunulur. Denetlemeleri sırasında kanun ve tüzüğe aykırı işlemleri tespit ettiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Etik Kurul 

MADDE 30: Etik kurul; genel kurul tarafından seçilen 5 asil üyeden oluşur. Bu üyeler kendi aralarında oylama yaparak bir başkan ve bir sekreter seçerler. Bu kurula seçilebilmek için derneğe asil üye olmanın dışında, halen hekimlik görevini yapıyor olmak, meslekle ilgili idari bir görevde bulunmak, uyku ve bozuklukları alanında en az 5 yıl deneyiminin bulunması gereklidir. Etik kurul meslek onurunun korunması için her türlü tedbiri alır, gelen şikayetleri, dernek tüzüğü, yönetmelik, etik yönerge, düzenleme ve kanunlar çerçevesinde değerlendirir ve gerekirse üyenin ihracı için yönetim kuruluna öneride bulunmak ve genel kuruldan karar talep etmek yetkisindedir. Dernek genel başkanı bu toplantılara katılabilir, görüşünü sunabilir, ancak oy kullanamaz.

Çalışma Grupları, Dernek Okulu 

MADDE 31: Tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek amacıyla, Yönetim Kurulu kararıyla dernek okulu, uyku bozukluklarının değişik konularında çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grupları, yönetim kuruluna bağlı olarak çalışan,  uyku bozukluklarının belirli alanlarına ilgi duyan üyeleri biraraya getiren, eğitim, araştırma ve ulusal politikalar oluşturmada  bilimsel danışman işlevi gören gruplardır. Dernek okulu ve çalışma gruplarının oluşumu, işlevleri ve çalışma biçimleri bir yönetmelik ile belirlenir.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI VE BORÇLANMA USULLERİ İLE GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ 

Üyelerin Ödeyecekleri Giriş ve Yıllık Aidat Miktarının Belirlenme Şekli 

MADDE 32: Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları genel kurul tarafından belirlenir.

MADDE 33: Derneğin gelir kaynakları;

1. Üye aidatı ve giriş aidatı

2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardım ve vasiyet yolu ile sağlanacak gelirler,

3. Bilimsel yayınlar ve etkinliklerden (kongre, kurs, seminer vb.) elde edilen gelirler,

4. Gerekli resmi makamların izni ve yönetim kurulu kararı ile Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, düzenlenecek sosyal faaliyetlerden (toplantı, balo, eğlence,gezi vb.) elde edilecek gelirler,

5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

8. Derneğin bankalarda bulunan mevduatından elde edilecek fazi ve bu mevduata isabet edecek ikramiyeler,

9. Mevzuata ve tüzüğe uygun diğer gelirler.

Dernekler mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi,kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

Derneğin Borçlanma Usulleri 

MADDE 34: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri 

MADDE 35: Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri 

MADDE 36: Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi 

MADDE 37: Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerini Saklama Süresi 

MADDE 38: Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi 

MADDE 39: Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek genel başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER 

Defter ve Kayıtlar 

MADDE 40: Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler 

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur. 

1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Bu maddede sayılan defterin Noterden veya Dernekler Müdürlüğü’nden tasdikli olması zorunludur.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

MADDE 41: Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi 

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3′ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine; 

1. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi 

MADDE 42: Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi 

MADDE 43: Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

MADDE 44: Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi 

MADDE 45: Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN HARCAMALARI

MADDE 46: Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda başkan, yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Derneğin paraları milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek başkan veya başkan vekili ile saymanın çift imzası ile mümkündür.

Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak tahsilatı Dernekler Mevzuatında belirtilen miktarı geçenler, otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.

Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

MADDE 47: Genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ 

MADDE 48: Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için derneğe kayıtlı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar; toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 çoğunluğu ile alınır. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ 

MADDE 49: Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin fesline karar verebilmesi için, tüzüğe göre derneğe kayıtlı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesihe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının genel kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.

Tasfiye İşlemleri 

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Uyku Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin mal varlığı Türk Toraks Derneği’ne devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 50: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.