Ana Sayfa / UYKUDER OKULU YÖNETMELİĞİ

UYKUDER OKULU YÖNETMELİĞİ

UYKU DERNEĞİ OKULU (UDO) YÖNETMELİĞİ

1.Amaç:

Uyku Derneği Okulu (UDO) kongre dışındaki, ilgili uzmanlık alanlarında mezuniyet sonrası eğitim politikalarının belirlenmesi, eğitim programlarının düzenlenmesi, organizasyonu ve bu eğitsel faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu  organıdır.

UDO’nun temel hedefi;

-Ülkemizde uyku bozuklukları konusunda hekimler arasında teorik ve pratik eğitim anlamında standardizasyonu sağlamak,

-Ülkemizde uyku sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi amacı ile “sürekli mesleki gelişim” ve “yüksek mesleki standartlar” sağlamaktır.

2.UDO Yönetim Kurulu:

Uyku Derneği (UD) genel başkanı ve genel sekreteri, UDO başkanı ve sekreteri ve çalışma grupları sekreterlerinden oluşur. UDO başkanı ve sekreteri UD yönetim kurulu tarafından seçilir. UDO yönetim kurulunun görev süresi üç yıldır ve seçimler dernek genel kurul toplantıları sırasında yapılır. Etkinliklerini oluşturacağı organizasyon komiteleri aracılığıyla yürütür.

3.Eğitsel Faaliyetler: 

UD Yönetim Kurulu her yıl başında yapacağı ilk toplantıda, UDO’nun aşağıdaki eğitsel faaliyetlerden hangilerini uygulayacağını karara bağlar. Bu karar akademik yıl içindeki ihtiyaca göre belirlenir.

a.Polisomnografi Sertifika Kursu

Uyku bozuklukları ile ilgilenen ve bir uyku merkezinde çalışan veya çalışmayı planlayan uzman hekimler veya ilgili uzmanlık öğrencilerinin bilgilerini artırmak, bilgi düzeylerini ulusal düzeyde geliştirmek, standart düzeye ulaştırmak amacıyla mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitiminin parçası olmak üzere polisomnografi sertifika kursu olarak adlandırılan periyodik eğitim faaliyetleri düzenlenir. Polisomnografi sertifika kursunda 3-4 gün süreyle tanımlanmış ana konuların tüm detayları ile işlenmesi hedeflenir. Her yıl okul yönetim kurulu tarafından önerilen ve UD merkez yönetim kurulu tarafından onaylanan bilimsel program uygulanır. Program etkinlik tarihinden 3 ay önce üyelere duyurulur. UDO polisomnografi sertifika kursunda, konusunda uzman araştırmacı ve eğitimcilerin görev alması hedeflenir. UDO polisomnografi sertifika kursunun yapılacağı merkez, genel istek göz önünde bulundurularak UD Yönetim Kurulu tarafından seçilir. UDO polisomnografi sertifika kursu süresince, eğitimin etkinliğini, programın ve katılımcıların başarısını ölçmek ve gelecekteki faaliyetlere yön vermek amacıyla katılımcılara sınavlar uygulanır. UDO polisomnografi sertifika kursunun aktivitesi TTB tarafından TTB-STE kredisi ile kredilendirilir. UD bu kursta sunulan tüm konuşma metinleri, slaytlar ve diğer tüm eğitim materyallerini, konuşmacının onayı alarak kullanma  ve yayma hakkına sahiptir.

b.Uyku Bozuklukları Kursu 

UDO her yıl sürekli tıp eğitimi amacı ile merkezi kurslar düzenler. Bu kurslara üniversitelerdeki doçent, yardımcı doçent, eğitim hastanelerindeki şef yardımcısı ve başasistanlar kabul edilirler.  Amacı tıp fakülteleri ve eğitim hastanelerinin uyku ilgili bölümlerinde eğitici olarak görev almakta olan  uzmanların belirlenmiş  konularda özelleşmiş eğitimciler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Bu kurslar katılımcı sayısı ve özellikleri sınırlı tutulan eğitsel etkinliklerdir. Bu kursun programı UDO yönetim kurulu tarafından hazırlanır, genel merkez yönetim kurulu onayından sonra, UDO tarafından ilgili çalışma grupları ile birlikte yürütülür. UDO uyku bozuklukları kursunda  konuşmacılar alanında önde gelen  öğretim üyeleri, şef ve şef yardımcıları, aynı konuda çalışmaları olan uzmanlar arasından seçilir. Bu kursun teorik eğitimleri derneğin belirleyeceği uygun bir mekanda yapılır. Pratik eğitim ise okul ve çalışma gruplarınca saptanacak  merkezlerde yapılır. UDO uyku bozuklukları kursu TTB tarafından TTB-STE kredisi ile kredilendirilir. UD, bu kurslarda sunulan tüm konuşma metinleri, slaytlar ve diğer tüm eğitim materyallerini, konuşmacının onayını alarak kullanma  ve yayma hakkına sahiptir.

c.Teknisyen Kursu

Her yıl uyku teknisyenlerinin bilgilerini artırmak, bilgi düzeylerini ulusal düzeyde geliştirmek, standart düzeye ulaştırmak amacıyla periyodik eğitim faaliyetleri düzenlenir. Her yıl UDO yönetim kurulu tarafından önerilen ve UD genel merkez yönetim kurulu tarafından onaylanan bilimsel program uygulanır. Program etkinlik tarihinden 3 ay önce üyelere duyurulur. UDO, teknisyen kursu konusunda uzman araştırmacı ve eğitimcilerin görev almasını hedefler. UDO teknisyen kursunun yapılacağı merkez, UD yönetim kurulu tarafından seçilir. UDO teknisyen kursu süresince, eğitimin etkinliğini, programın ve katılımcıların başarısını ölçmek ve gelecekteki faaliyetlere yön vermek amacıyla katılımcılara sınavlar uygulanır. UD, UDO teknisyen kursunda sunulan tüm konuşma metinleri, slaytlar ve diğer tüm eğitim materyallerini, konuşmacının onayını alarak kullanma  ve yayma hakkına sahiptir

4.Çeşitli Hükümler:

a.Değerlendirme

UDO, sürekli tıp eğitimi konusunda çalışma gruplarının yıllık eğitim programları ve etkinliklerinin bilimsel yapısının ve içeriğinin değerlendirilmesinde, geliştirilmesinde ve güncelleştirilmesinde görev alır.

b.Duyurular ve etkinliklere katılım

UD etkinlikleri UD web sayfasında, elektronik posta, posta ya da afişlerle üyelere duyurulur. Etkinliğe başvuru koşullarına uygun olan adaylar arasından asil ve yedek katılımcı listeleri UDO Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır.

c.Yayınlar

UDO, dernek eğitim materyalleri ve dokümanlarının web ortamında yayımlanması ve güncelleştirilmesi işini yürütür. Ayrıca eğitim konusunda web ortamında interaktif etkileşim ortamı yaratacak araçları geliştirir ve uygular.

5.Yetkilendirme:

UDO bu etkinliklerde UD Yönetim Kurulunda alınan kararlara bağlı olarak hareket eder.

6.Yürürlük:

Bu Yönetmelik Dernek Yönetim Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girer.