Ana Sayfa / Çalışma Grupları Yönetmeliği

Çalışma Grupları Yönetmeliği

Uyku Derneği Çalışma Grupları Yönetmeliği

1. Amaç:

Çalışma Grupları; Uyku Derneği tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere Uyku Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen; Çocuk Hastalıkları, Diş Hekimliği, Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji, KBB, Nöroloji, Psikiyatri ve Temel Bilimler alanlarında oluşturulan ve Genel Merkeze bağlı olarak çalışan bilimsel danışman kurullardır.

2. Çalışma Grubu Üyeleri:

Uyku Derneği’nin tüm üyeleri kendi çalışma alanlarıyla ilgili konularda oluşturulmuş olan Çalışma Gruplarına asil üye olurlar. Üyeler, kendi çalışma gruplarında oy hakkına sahiptirler ve bu çalışma gruplarında yönetim kuruluna seçilebilirler.

a. Asil üyeler: Dernek üyeleri kendi çalışma alanları ile ilgili çalışma grubunun asil üyeleridir.

b. Davetli üyeler: Çalışma Grubunun çalışmalarına katkıda bulunması düşünülen ve bu nedenle grup toplantılarına katılmaları için Grup Yürütme Kurulunun kararı üzerine Grup Sorumlusu tarafından davet edilen Uyku Derneği üyesi olan veya olmayan araştırmacılardır.

3. Çalışma Gruplarının Organları:

a. Çalışma Grupları Yönetim Kurulu; Uyku Derneği Genel Başkanı, Uyku Derneği Genel Sekreteri, Çalışma Grupları Başkanı, Çalışma Grupları Sekreteri ve Çalışma Grupları Sorumlularından oluşur.

b. Çalışma Grupları Başkan ve Sekreteri: Uyku Derneği yönetim kurulu tarafından, Uyku Derneği üyeleri arasından seçilir. Görevleri; Çalışma Grupları Sorumluları arasında koordinasyonun sağlanması, çalışma grupları sorumlularının hazırladıkları programların uygulanmasının izlenmesi, aktivitelerin ve gelişmelerin Uyku Derneği Yönetim Kuruluna rapor edilmesi.

c. Çalışma Grupları Yürütme Kurulları: Her çalışma grubunda kayıtlı üyeler içinden, çalışma grupları yürütme kurulunun önerdiği adaylar arasından, o çalışma grubu üyeleri tarafından 3 üye çalışma grubu yürütme kuruluna seçilir. Seçimler üç yılda bir dernek genel kurul toplantıları sırasında yapılır. Çalışma grupları yürütme kurullarında görev dağılımı, çalışma grubu sorumlusu, çalışma grubu sekreteri ve üye olarak yapılır.

d. Çalışma Grupları Sorumluları: Her çalışma grubunda kayıtlı üyeler arasından, çalışma grupları yürütme kurulunun önerdiği adaylar arasından, o çalışma grubu üyeleri tarafından seçilir. Görevi çalışma grubunun yürütme kuruluna başkanlık yapmak, çalışma grubunun üç yıllık çalışma programını oluşturmak, çalışma grubu üyelerinin kendi arasında ve uyku derneği ile olan ilişkilerini geliştirmek, çalışmalarını izlemek ve denetlemektir. Görevleri; Uyku Derneğinin misyonuna ve vizyonuna uygun olarak Çalışma Gruplarının programlarını incelemek, uygunluğunu belirlemek, çalışma gruplarına aktiviteleri hakkında öneriler geliştirmek ve destek sağlamak.

4. Çalışma Grupları Toplantıları:

Çalışma Grupları yürütme kurulları her yıl en az iki kez toplanmak durumundadır. Bu toplantılarda alınan kararlar, en geç 10 gün içerisinde Çalışma Grupları Sekreterine bildirilir. Çalışma Grupları başkan ve sekreteri bu kararları değerlendirerek bir rapor hazırlar ve dernek yönetim kuruluna sunar. Bir yıl içerisinde yapılan toplantıların yarıdan fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan çalışma grubu yürütme kurulu üyelerinin üyelikleri düşer. Bu durumda çalışma grupları yürütme kurulu bu görev için yeni bir aday belirler ve bir sonraki seçime kadar yeni belirlenen üye bu görevi sürdürür.

5. Çalışma Gruplarının Görevleri:

a. Çalışma alanı ile ilgili bilginin toplanması, yorumlanması ve yayılmasını sağlamak

b. Üyeler arasındaki bilimsel iletişimi güçlendirmek

c. Yıllık kongre ve diğer eğitsel etkinliklerde kendi alanları ile ilgili aktiviteleri düzenlemek, konu ve konuşmacıları belirlemek

d. Kendi alanları ile ilgili ulusal politikalar oluşturmak, raporlar hazırlamak

e. Uyku Derneği hedefleri (eğitim, araştırma, hasta bakımı, halk sağlığı) konularında çalışmalar yapmak, projeler hazırlamak

6. Çalışma Grupları, 6. maddede belirtilen etkinlikleri gerçekleştirmek için Çalışma Grupları Yönetim Kurulu’na teklifte bulunmak ve bu kurulun onayını almak durumundadır. Bunun için, etkinlikler ile ilgili önerilerini, Çalışma Grubu sorumlusu imzalı bir ön yazı, Çalışma Grubu Yürütme Kurulu kararlarının bir örneği ve kapsamlı bir öneri yazısı (amaç, yöntem, sorumlular, organizasyon, bütçe, destekleyen kuruluşlar vb.) ile Çalışma Grupları Sekreterine iletmek ve Çalışma Grupları Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda da ilgili etkinliği biçimlendirmek durumundadırlar. Çalışma Grupları Yönetim Kurulu, bu önerileri en kısa sürede yanıtlamak durumundadır.

7. Çalışma Grupları, başka dernek veya kuruluşlarla ilişkilerini Çalışma Grupları Yönetim Kurulunun onayı ve aracılığıyla sağlar. Çalışma Grupları Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda bu ilişkileri kurmak, geliştirmek ve organize etmek için Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyelerine, Uyku Derneği adına yetki verir.

8. Çalışma Grupları tarafından hazırlanan her türlü döküman, Çalışma Grupları Yönetim Kurulunun onayı alındıktan sonra Uyku Derneğinin resmi yayını niteliği kazanır ve basılabilir.

9. Uyku Derneği Merkez Yönetim Kurulu, dernek tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda Çalışma Grupları tarafından önerilen ve Çalışma Grupları Yönetim Kurulunca uygun bulunan tüm etkinlikleri destekler, bu etkinliklerin organizasyonuna katkıda bulunur gerektiğinde maddi katkı sağlar.

10. Çalışma Grubu Yürütme Kurulu, gerekli durumlarda Alt Çalışma Grupları oluşturabilir ve bu kararlarını Çalışma Grupları Sekreterine bildirirler. Belirtilen alt gruplarda çalışmak isteyen üyeler, kendi içlerinde seçimle Alt Grup Sorumlusunu seçerler. Alt Grup Sorumluları çalışmalarında Çalışma Grubu Yürütme Kuruluna karşı sorumludurlar ve bu kurulun denetimi altında çalışırlar.

11. Uyku Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu, yeni çalışma grupları oluşturabilir, grup çalışmalarının yönetmelik hükümlerine uygunluğunu izler ve çalışma grupları hakkında karar verir.

12.Yürürlük

Bu yönetmelik Uyku Derneği Yönetim Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girer.